سه راه تبدیلی

 

 

سایز

تعداد در کارتن

تعدلد در کیسه

40×63

6

15

50×63

6

10