فلنچ جوشی

 

 فلنچ جوشی 6 اتمسفر                                                                                      فلنچ جوشی 10 اتمسفر   

 

سایز

تعداد در کارتن

تعدلد در کیسه

90

25

100

110

20

70

125

18

70

160

8

15

200

4

6

250

2

4

سایز

تعداد در کارتن

تعدلد در کیسه

90

25

100

110

20

70

125

18

70

160

8

15

200

4

6

250

2

4